top of page
1.jpg

Avalon Women's Retreat

*** Please scroll down for the English version***

 

Een RADICALE ZELFZORG-retraite om onszelf alleen aan ons te wijden... waar we manieren kunnen delen om ons lichaam, onze cycli beter te begrijpen. Een ruimte om te luisteren en te verwennen, een plek om te dansen... te mediteren... te ademen... zingen en wakker worden met onze ware essentie. Een ontmoeting met onszelf waarbij we ons kunnen bevrijden van de lasten die niet meer bij ons horen. Een plek om te genieten van feest en transformatie.

 

We zullen zingen, klinken, dansen, masseren, mediteren, bidden, stil zijn en ons verbinden met onze magische en helende vermogens en deze delen in een veilige en overvloedige omgeving.

 

Deze retraite wordt gefaciliteerd door Morgana Villén - YONIMAMA en Dymphi Peeters - MEDICINE MUSIC & HEALING VOICE en vindt plaats in Avalon Retreat Center in Den Hoorn.

 

Morgana zal naar Avalon komen om ons te helpen onze sensuele energie te bevrijden. Het thema van deze retraite is Water. We zullen contact maken met het water in je en om je heen zodat al je sappen kunnen stromen. De retraite is gericht op het openen van je baarmoeder - hart - keel - kruin - verbinding. Om je kanaal te openen en je vrije authentieke zelf te zijn en uit te drukken. Het dode water in onze baarmoeder, door boosheid, verdriet, schaamte en trauma zal weer een frisse fontein worden!

 

Dymphi: “Ik ontmoette Morgana vorig jaar in een Yogafit Retreat op Ibiza. Toen ik van het vliegveld kwam werd ik doorverwezen naar de organisator van Yogafit Retreats: Lindsay en zij was op dat moment een van de deelnemers aan een workshop van Morgana. Dus ik ging naar binnen om deel te nemen aan de workshop zonder naar de titel van de workshop te kijken en we starten liggend op de grond. Eerst dacht ik dat het een soort meditatie was en kon ik me niet zo goed concentreren op wat ze zei. Maar plotseling had ze het over “lippen” en “laat je sappige energie stromen” en “contact maken met je baarmoederenergie”! Toen begon ik langzaam te beseffen in wat voor werkplaats ik terecht was gekomen (we hielden trouwens onze kleren de hele tijd aan)! Ze noemt zichzelf Yoni mamma! :-) 3 uur later voelde ik me zo fris en hernieuwd van levensenergie en voelde ik een diepe verbondenheid met een mooie groep vrouwen om me heen.

 

Dus deze geweldige vrouw, priesteres, is geroepen om naar Avalon in Den Hoorn te komen en ik zal samen met haar een retraite begeleiden. Het is mijn specialiteit om op een helende manier met de stem en intuïtieve muziek te werken. Onze keel en onze geslachtsorganen komen uit dezelfde cellen als we nog een embryo zijn. Dus alles wat je vrijmaakt in het gebied van je geslachtsorganen heeft invloed op de vrijheid van je stem en de vrijheid van je stem heeft invloed op de gevoeligheid van je geslachtsorganen. Toen ik begon met stembevrijding en zingen, werd mijn seksuele gevoeligheid op een goede manier veel groter. Ik begon daar meer energie en meer plezier te voelen. Je hoeft geen goede zanger te zijn, maar je kunt je stem gebruiken als een manier om verbinding te maken met je kanaal en de energie van het huidige moment. Onze wereld bestaat uit energie en trillingen. Alles is frequentie. Onze organen en delen van het lichaam hebben een frequente. Intentie + geluid = energie. Dus in het huidige moment zijn en je intenties peilen, is een krachtige manier om te manifesteren wat je wilt in het leven.

 

OVER AVALON RETREAT CENTER

Avalon Retreat Centre in Den Hoorn is een krachtplek met een zelfvoorzienende helende voedseltuin en grondgebonden zorg. Daarnaast staan het herstellen van de vrouwelijke energie bij zowel vrouwen als mannen en het revitaliseren van zowel de aarde als de mens centraal. www.avalonretreatcenter.nl

 

OVER HET VOEDSEL

Het heerlijke eten waarmee we onszelf voeden tijdens de retraite is ecologisch en groeit op de Avalon Grounds. De maaltijden en snacks worden met veel liefde en zorg bereid door onze voedselpriesteres Eva Keeris, één van de 7 vrouwen van de Avalon Community. Al het eten is vegetarisch.

 

MEER OVER MORGANA

Morgana is een gepassioneerde vrouw met een vrije geest uit Spanje die zich verbindt met de kracht van heilige seksualiteit tijdens haar eigen helende reis in de tijd dat ze wereldwijd buikdansles gaf en danste. Ze heeft een achtergrond als danseres, holistisch therapeut, baarmoedergenezer, water therapeut & Doula. Als therapeut is ze gespecialiseerd in het helen van de baarmoeder, het loslaten van seksueel trauma en alles wat met seksuele gezondheid en plezier te maken heeft. Schepper van Pleasure Alchemy Dance. Momenteel studeert ze een bachelor in gezondheid van vrouwen en seksuele voorlichting en volgt ze een cursus over de gezondheid van de bekkenbodem en pijn en plezier in de seksualiteit van vrouwen.

 

MEER OVER DYMPHI

Dymphi is een stem- en kora-artiest die medicijnmuziek maakt, geïnspireerd door wereldmuziekfusie, soundhealing en improvisatie. Ze geeft soundhealing concerten, stem healing programma's, retraites en workshops en heeft haar eigen Ecstatic Dance band: Dragonfly waarin de muziek geheel intuïtief tot stand komt. Dymphi helpt graag mensen hun lichaam te laten stromen en zichzelf te bevrijden van energetische blokkades en beperkende overtuigingen. Ze helpt hen graag hun eigen waarheid te herinneren. Ze wil echt dat ze zich liefdevol en goed en authentiek voelen en vrij zijn om hun stem te gebruiken en zichzelf te uiten. Tijdens deze Retraite biedt ze je altijd de ruimte om met behulp van je eigen stem en lichaam vanuit jouw ontwikkelwens of verlangen een onderzoek te starten. De wijsheid van je lichaam brengt je bij je essentie. Het is de kracht van Dymphi om daarin mee te bewegen, te versterken en aan te moedigen zodat er een uitnodigende interactie ontstaat. www.dymphi.com

 

TIJDEN

Dag 1:

15:00 uur Inchecken

15:30u Start

16:00 uur Opening

18:00 uur Diner

19:30 - 21:30 Workshop

 

Dag 2:

8.00 uur Ontbijt

9:00 – 12:00 uur Workshop

12:00 – 13:00 Lunchen

13:00 – 15:00 Pauze

15:00 – 18:00 uur Workshop

18:30 uur Diner

20:00 uur Vuur & Ceremonie

 

Dag 3:

9.00 uur Ontbijt

10:00 - 13:00 uur Ceremonie & Spa-ritueel

13:00 – 14:00 uur Lunchen

14:00 – 17:00 Feest & sluitingsceremonie

 

BIJDRAGE

Retraite all-in prijs inclusief 2 overnachtingen en diverse maaltijden: €450,-

 

Let op: De retraite zal in het Engels gegeven worden.

 

INSCHRIJVEN VOOR DE RETREAT

Tickets: https://hipsy.nl/event/15211-avalon-womens-retreat

Meer info? Stuur dan een e-mail naar dymphi.peeters@gmail.com

 

ADRES

Avalon Retreat Center

Veenakkerweg 5, 2635 NC Den Hoorn

Nederland

 

 

 

***ENGLISH VERSION***

 

A THREE DAY’s RADICAL SELF CARE PROJECT: 19-20-21 May

 

A RADICAL SELF CARE retreat to dedicate ourselves only to us... where we can share practices to better understand our bodies, our cycles. A space for listening and pampering, a place to dance... meditate... breathe… sing and wake up to our true essence. An encounter with ourselves where we can free ourselves from the burdens that no longer belong to us. A place of enjoyment of celebration and transformation. 

 

We will sing, sound, dance, massage, meditate, pray, be silent and connect with and share our magical and healing abilities in a safe and abundant environment. 

 

This retreat is facilitated by Morgana Villén - YONIMAMA and Dymphi Peeters - MEDICINE MUSIC & HEALING VOICE and will take place at Avalon Retreat Center in Den Hoorn.

 

Morgana will come to Avalon to help us free our sensual energy. The theme of this retreat is Water. We will connect with the water inside you and around you so your all your juices can flow. The retreat is focused on opening your womb - heart - throat – crown – connection. To open your channel and to be and express your free authentic self. The dead water in our womb, due to anger, sadness, shame and trauma will become a fresh fountain again!

 

Dymphi: “I met Morgana last year in a Yogafit Retreat on Ibiza. When I came from the airport I was directed to meet the organiser of Yogafit Retreats: Lindsay and she was one of the participants in that moment in a workshop of Morgana. So I went in to participate in the workshop without looking at the title opf the workshop and we started to lay down on the ground. First I thought it was some kind of meditation and I could’nt focus so well on what she was saying. Suddenly she was talking about lips and let your juicy energy flow and connect with your womb energy! Then I slowly becan to realize in what kind of workshop I had landed (by the way, we kept our clothes on the whole time)! She calls herself Yoni mamma! :-) 3 hours later I felt so fresh and renewed with life energy and I felt a deep connection with a beautiful group of women around me. 

 

So, this amazing women, powerful priestess, is called to come to Avalon in Den Hoorn and I will guide a retreat together with her. It is my speciality to work with the voice and and intuitive music in a healing way. Our throat and our sexual organs are coming from the same cells when we are still an embryo. So everything you free in the area of your sexual organs has an inpact on the freedom of your voice and the freedom of your voice has an influence on the sensitivity of your sexual organs. When I started voice liberation and singing, my sexual sensitivity became much bigger in a good way. I started to feel more energy and more enjoyment there. You don’t need to be a good singer, but you can use your voice as a way to connect with your channel and the energy of the present moment. Our world consists of energy and vibration. Everything is frequency. Our organs and parts of the body have a frequent. Intention + sound = energy. So being in the present moment and sounding your intentions is a powerful way to manifest what you want in life.” 

 

ABOUT AVALON RETREAT CENTER

Avalon Retreat Center in Den Hoorn is a power place with a self-sufficient healing food garden and ground-based care. In addition, restoring the feminine energy in both women and men and revitalizing both the earth and people are central values. www.avalonretreatcenter.nl

 

ABOUT THE FOOD

The delicious food we will nurture ourselves with during the retreat is ecological and grows on the Avalon Grounds. The meals and snacks are prepared with a lot of love and care and by our food priestess Eva Keeris, who is one of the 7 women of the Avalon Community. All the food is vegetarian. 

 

MORE ABOUT MORGANA

Morgana is a passionate free spirit woman from Spain who connects with the power of sacred sexuality on her own healing journ ey at the time she was teaching and dancing Belly Dance worldwide. She has background as a dancer, holistic therapist , womb healer, water

therapist & Doula. As a therapist she is specialise in womb healing sexual trauma release and everything related with sexual health and pleasure. Creator of Pleasure Alchemy Dance. She is currently studying a bachelor degree in women's health and sexual education and taking a course on the heath of pelvic floor and pain and pleasure in women’s sexuality.

 

MORE ABOUT DYMPHI

Dymphi is a voice & kora artist creating medicine music inspired by world music fusion, sound healing and improvisation. She gives sound healing concerts, voice healing programs, retreats and workshops and has her own Ecstatic Dance band: Dragonfly in which the music flows completely intuitive. Dymphi loves helping people to let their bodies flow and help them free themselves from energetic blocks and limiting beliefs. She loves to help them remember their own truth. She really want them to feel loving and good and authentic and free to use their voice and to express themselves. During this Retreat she always offers you the space to starta research based on your development wish or desire with the help of your own voice and body. The wisdom of your body brings you to your essence. It is Dymphi’s strength to move along with it, to reinforce and encourage it so that an inviting interaction is created. www.dymphi.com

 

TIMES 

Day 1:

15:00h Check in

15:30h Thee is ready

16:00h Opening 

18:00h Dinner

19:30 - 21:30 Workshop

 

Day 2: 

8:00h Breakfast

9:00 – 12:00h workshop

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 15:00 Break

15:00 – 18:00h Workshop

18:30h Dinner

20:00h Fire & Ceremony

 

Day 3:

9:00h Breakfast

10:00 - 13:00h Ceremony & Spa Ritual

13:00 – 14:00h Lunch

14:00 – 17:00 Celebration & closing ceremony

 

PRICE

Retreat all-in price including 2 overnight stays and diverse foods: €450,-
Please note: The retreat language will be English

 

REGISTERING FOR THE RETREAT

Tickets: https://hipsy.nl/event/15211-avalon-womens-retreat

More info? Please send an email to dymphi.peeters@gmail.com

 

ADDRESS

Avalon Retreat Center

Veenakkerweg 5, 2635 NC Den Hoorn

The Netherlands

bottom of page